O firmie Współpraca Kariera Aktualności Logowanie

Windykacja należności

 

 

Co to jest windykacja?

Pojęcie „windykacja” pochodzi jeśli chodzi o źródłosłów od łacińskiego słowa „vindico” - w znaczeniu czasownikowym „uwalniać, karać, pomścić”, w znaczeniu rzeczownikowym „żądania”. W prawie rzymskim istniało pojęcie „rei vindicatio” - co w wolnym tłumaczeniu znaczy „powództwo (roszczenie) windykacyjne”. Roszczenie windykacyjne wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególnie istotne jest w rozumieniu istoty terminu rozróżnienie pomiędzy „posiadaniem”, a „własnością”, rozróżnienie to uczyniono po raz pierwszy właśnie w prawie rzymskim, przyjąć należy, że w klasycznym rozumieniu terminy windykacji i roszczenie windykacyjne należy odnosić wyłącznie do własności, rozumianej jako fizyczne władanie rzeczą przez posiadacza (łac. corpus possesionis) i manifestowany przez posiadacza zamiar władania rzeczą dla siebie (łac. animus rem sibi habendi). Brak drugiej z wymienionych przesłanek oznacza, iż mamy do czynienia z innym istotnym prawnie stanem faktycznym, a mianowicie dzierżeniem (władaniem rzeczą za kogoś innego). Obecnie możemy spotkać się z różnymi definicjami pojęcia windykacji, od ogólnej, np.: „windykacja jest procesem społeczno – prawnym, którego podstawą jest odzyskanie należnych kwot pieniężnych i własności”, poprzez opisową – np.: „wykrywanie niesolidnych kontrahentów, bezkonfliktowe dyscyplinowanie klientów, wyprowadzanie klientów z błędnego przekonania, że poślizgi w płatnościach będą tolerowane, budowanie działu windykacji w firmie”, do najczęściej spotykanej – typologicznej – rozróżniającej pojęcie „windykacja” na: „windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności i windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności i jest podstawą do egzekucji komorniczej”.Odsetki ustawowe

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, jednostka jako wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniosła żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności ... 
Szczegóły produktu...


Przedawnie długu

Instytucja przedawnienia jest regulowana w art. 117-125 k.c. Zgodnie ze wskazanymi przepisami roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, chyba że co innego wynika z ustawy. 
Szczegóły produktu...


Rejestr Dłużników

Na polskim rynku działają 3 BIG-i prowadzące Rejestry Dłużników: Rejestr Dłużników BIG, Info Monitor, Krajowy Rejestr Długów. 
Szczegóły produktu...


Przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jeżeli, monit i wezwanie do zapłaty nie przyniosły rezultatu to czas na ostateczne wezwanie w którym informujemy dłużnika, że nasza cierpliwość wyczerpała się ... 
Szczegóły produktu...  • «« Start
  • « Poprzednia
  • 1
  • Następna »
  • Koniec »»
Wyniki 1 - 4 z 4