O firmie Współpraca Kariera Aktualności Logowanie

Windykacja należności

 

 

Co to jest windykacja?

Pojęcie „windykacja” pochodzi jeśli chodzi o źródłosłów od łacińskiego słowa „vindico” - w znaczeniu czasownikowym „uwalniać, karać, pomścić”, w znaczeniu rzeczownikowym „żądania”. W prawie rzymskim istniało pojęcie „rei vindicatio” - co w wolnym tłumaczeniu znaczy „powództwo (roszczenie) windykacyjne”. Roszczenie windykacyjne wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególnie istotne jest w rozumieniu istoty terminu rozróżnienie pomiędzy „posiadaniem”, a „własnością”, rozróżnienie to uczyniono po raz pierwszy właśnie w prawie rzymskim, przyjąć należy, że w klasycznym rozumieniu terminy windykacji i roszczenie windykacyjne należy odnosić wyłącznie do własności, rozumianej jako fizyczne władanie rzeczą przez posiadacza (łac. corpus possesionis) i manifestowany przez posiadacza zamiar władania rzeczą dla siebie (łac. animus rem sibi habendi). Brak drugiej z wymienionych przesłanek oznacza, iż mamy do czynienia z innym istotnym prawnie stanem faktycznym, a mianowicie dzierżeniem (władaniem rzeczą za kogoś innego). Obecnie możemy spotkać się z różnymi definicjami pojęcia windykacji, od ogólnej, np.: „windykacja jest procesem społeczno – prawnym, którego podstawą jest odzyskanie należnych kwot pieniężnych i własności”, poprzez opisową – np.: „wykrywanie niesolidnych kontrahentów, bezkonfliktowe dyscyplinowanie klientów, wyprowadzanie klientów z błędnego przekonania, że poślizgi w płatnościach będą tolerowane, budowanie działu windykacji w firmie”, do najczęściej spotykanej – typologicznej – rozróżniającej pojęcie „windykacja” na: „windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności i windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności i jest podstawą do egzekucji komorniczej”.Rejestr Dłużników

Na polskim rynku działają 3 BIG-i prowadzące Rejestry Dłużników: Rejestr Dłużników BIG, Info Monitor, Krajowy Rejestr Długów. 
Szczegóły produktu...


Przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jeżeli, monit i wezwanie do zapłaty nie przyniosły rezultatu to czas na ostateczne wezwanie w którym informujemy dłużnika, że nasza cierpliwość wyczerpała się ... 
Szczegóły produktu...


Odsetki ustawowe

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, jednostka jako wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniosła żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności ... 
Szczegóły produktu...


Przedawnie długu

Instytucja przedawnienia jest regulowana w art. 117-125 k.c. Zgodnie ze wskazanymi przepisami roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, chyba że co innego wynika z ustawy. 
Szczegóły produktu...  • «« Start
  • « Poprzednia
  • 1
  • Następna »
  • Koniec »»
Wyniki 1 - 4 z 4